Download

Last updated on जुलै 31st, 2023 at 12:54 pm

डाउनलोड

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
122/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत
220/05/2024अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करीता गट- क पदावरील उमेदवारांसाठी एकत्रीत अंतिम प्रतिक्षा सुची दिनांक 01.01.2024.
320/05/2024अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करीता गट- ड पदावरील उमेदवारांसाठी एकत्रीत अंतिम प्रतिक्षा सुची दिनांक 01.01.2024.
414/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करिता आर्थिकद्दष्टया दुर्बल घटकातील ईबीसी पात्र विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेल्या फी बाबत.
529/04/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे….
604/03/2024Circular regarding new I/c Joint Director, Dr. Sachin Virsingh Solanki
721/02/2024Regarding AISHE 2022-23
812/02/2024Institute Update Fees Institute Profile on Mabadbt Portal Academic Year 2023-2024
907/02/2024शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करिता, डीबीटी पोर्टलव्दारे विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजुरी करिता पाठविण्याबाबत.
1002/02/2024अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करीता गट- क पदावरील उमेदवारांसाठी एकत्रीत तात्पूरती प्रतिक्षा सुची दिनांक 01.01.2024.
1 2 3 66
क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
112/04/2023राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च् शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीची सुधारित शिष्यवृत्ती योजनाबाबत. (मार्गदर्शन सुचना)
क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
131/08/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांमध्ये “गट क” मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात
209/11/2020 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Correspondence of new Joint Director
309/11/2020 Most urgent in Nagpur Region-: Regarding Dr. Kumthekar video on “Cracks in Concrete and their Significance ” Click Here
409/11/2020 Regarding Watch “Advancement in Framework Technology by Dr. Kumthekar IIT Bombay on YouTube Click Here
509/11/2020Regarding Watch “First Year Post HSC Diploma Online Application Form filling Guidline on Youtube Click Here
606/11/2020 Regarding Watch “First Year Post SSC Diploma Online Application Form filling Guidline on Youtube Click Here