• Skip to main content

Citizen Charter

Last updated on June 22nd, 2023 at 05:38 pm

Citizen Charter

महाराष्ट्र शासन

नागरिकांची सनद

तंत्र शिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई

3, महापालिका मार्ग, पत्र पेटी क्रमांक 1967, मुंबई-400001.

दूरध्वनी क्रमांक : 022-22641150 / 51

22620601 / 22690602,

फॅक्स क्रमांक : 022-22690007