Desk Tab

Last updated on मार्च 4th, 2024 at 01:52 pm

कार्यासन

कार्यासन क्रमांक:

1

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.श्री.नदीम अली सय्यद अली, लघुलेखक, लघुलेखक

विषय:

 • गोपनीय कामकाज

 

कार्यासन क्रमांक:

2

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, सहायक संचालक (तांत्रीक)

श्री. आर.पी.कोहळे, कार्यालय अधिक्षक

श्रीमती. एस.एस.उईके, कनिष्ठ लिपीक

विषय:

 • प्रवेश परीक्षा (पदवी/पदव्युत्तर)
 • प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया (पदवी/पदव्युत्तर)
 • गुणवत्ता यादी तपासणी/मंजूरी (पदवी/पदव्युत्तर.)
 • नवीन संस्थांना मान्यता, प्रवेश वाढ, नवीन अभ्यासक्रम मान्यता (पदवी)
 • नवीन संस्थांना मान्यता, प्रवेश वाढ, नवीन अभ्यासक्रम मान्यता (पदवी)
 • पदविका – प्रोग्रेस प्रोफाईल
 • संस्था बदल (ना-हरकत प्रमाणपत्रे)
 • तक्रार निवारण
 • शैक्षणिक सहली मान्यता
 • एनबीए संस्था दर्जा वाढ / सुधारणा (पदवी)

 

कार्यासन क्रमांक:

3

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, सहायक संचालक (तांत्रीक)

श्री. आर.पी.कोहळे, कार्यालय अधिक्षक

श्री.व्ही.व्ही.पाटील, कनिष्ठ लिपीक

विषय:

 • प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया (पदविका)
 • गुणवत्ता यादी तपासणी/मंजूरी
 • (पदवीका/एआयसीटीई/नॉन एआयसीटीई)
 • नवीन संस्थांना मान्यता, प्रवेश वाढ, नवीन अभ्यासक्रम मान्यता (पदविका)
 • पदविका – प्रोग्रेस प्रोफाईल
 • ई.बी.सी. फी सवलत, डी.बी.टी.
 • संस्था बदल (ना-हरकत प्रमाणपत्रे)
 • तक्रार निवारण
 • शैक्षणिक सहली मान्यता
 • एनबीए संस्था दर्जा वाढ / सुधारणा (पदविका)

 

कार्यासन क्रमांक:

4

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, सहायक संचालक (तांत्रीक)

श्री.आर.पी.कोहळे, कार्यालय अधिक्षक

श्री.पी.टी.नगराळे, प्रोग्रामर

श्रीमती.एस.एस.कोवे, कनिष्ठ लिपीक

विषय:

 • भारत सरकार शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती अर्जास मंजूरी प्रदान करणे
 • डॉ.पंजाबराव वसतीगृह शिष्यवृत्तीच्या अर्जास मंजूरी प्रदान करणे
 • संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्ती संबंधीत
  शुल्कास मान्यता प्रदान करणे

कार्यासन क्रमांक:

5

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री. एस.पी.भोगे, कार्यालय अधिक्षक

श्री. एस.एस.टिकले, मुख्य लिपीक

विषय:

 • पदभरती : वर्ग-3 व वर्ग-4
 • पदोन्नती : वर्ग-3 व वर्ग-4
 • आश्वासित प्रगती योजना : वर्ग-3 व 4
 • शिस्तभंग विषयक कार्यवाही / सेवा समाप्ती
 • वर्ग अ बदली,माहिती अधिकार,वरीष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी प्रकरणे हाताळणे व गट अ व ब बाबतची माहिती वरीष्ठ कार्यालयास सादर करणे

कार्यासन क्रमांक:

6

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री. एस.पी.भोगे, कार्यालय अधिक्षक

श्रीमती. ए.ए.येरपुडे, वरीष्ठ लिपीक

विषय:

 • या विभागीय कार्यालयातील व या कार्यालयाच्या अधिनस्त संस्थामधिल आस्थापना विषयक सर्व कामकाज हाताळणे
 • सर्व संस्थेतील नियमीत प्रार्चायाची सेवापुस्तके व या विभागीय कार्यालयातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सेवापुस्तके अद्यावत ठेवणे
 • पदवी/पदविका स्तरावरील सर्व शासकीय संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिका-यांच्या सलग 61 किंवा जास्त कालावधीसाठी असलेली दिर्घ रजेची/विशेष रजेची प्रकरणे संचालनालयास सादर करणे
 • विभागातील वर्ग- 3 वर्ग -4 च्या कर्मचा-यांची जेष्ठतासूची तयार करुन प्रसिध्द करणे · वेतन निश्चितीची प्रकरणे हाताळणे · विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांची मराठी/हिंदी विषयात सूट मिळण्याबाबतची प्रकरणे संचालननालयास सादर करणे
 • संघटनांची निवेदने स्विकारणे,संप इत्यादि बाबतची प्रकरणे हाताळणे
 • सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे स्वेच्छानिवृत्ती / राजीनामा स्वीकृतीचे प्रकरण हाताळणे
 • वर्ग-1 ते वर्ग -4 च्या कर्मचा-यांचे रजा रोखीकरणाची प्रकरणे हाताळणे
 • अतिरिक्त कार्यभार/वेतन मंजूरी प्रस्ताव सादर करणे
 • सहा गठठे पध्दतीप्रमाणे नस्त्यांचे वर्गीकरण करणे,अद्यावत ठेवणे,वेळोवेळी वरीष्ठ अधिका-यांनी दिलेलया आदेशाचे पालन करणे

कार्यासन क्रमांक:

7

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री. एस.पी.भोगे, कार्यालय अधिक्षक

श्री. एस. एल. टोंगसे, वरीष्ठ लिपीक

विषय:

 • अधिव्याख्यात्यांचे वरिष्ठश्रेणी/निवड श्रेणी
 • आश्वासीत प्रगती योजना वर्ग 3 व 4 अनुदानीत संस्था
 • अनुदानित संस्था- आस्थापना विषयक बाबी
 • अनुदानित संस्थेमधिल कर्मचा-याचे सेवानिवृत्ती / स्वेच्छानिवृत्ती बाबतची प्रकरणे
 • अनुदानित संस्थेमधिल कर्मचा-याचे वेतन निश्चिती बाबतची प्रकरणे
 • स्टेशनरी व इतर अनुषंगीक कामे
 • संचालनालयाने वेळोवेळी मागीतलेली माहिती सादर करणे

कार्यासन क्रमांक:

8

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री.पी.पी.गजभिये, कार्यालय अधिक्षक

श्री.आर.बी.आमवार, मुख्य लिपीक

विषय:

 • वार्षिक अर्थसंकल्प
 • विभागीय कार्यालय तसेच सर्व शासकीय संस्थांमधील लेखा विषयक कामे हाताळणे
 • वेतन, भविष्य निर्वाह निधी,अर्थसंकल्प, मासिक विवरणपत्र व महालेखापाल कार्यालयाचे ताळमेळ,
 • शासकीय वैद्यकीय देयके इत्यादी व इतर अनुषंगीक कामे

कार्यासन क्रमांक:

9

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री.पी.पी.गजभिये, कार्यालय अधिक्षक

श्री.पी.बी.निनावे, वरीष्ठ लिपीक

विषय:

 • सर्व अशासकीय अनुदानित संस्थांमधील लेखा विषयक सर्व कामे हाताळणे
 • वेतन देयके, वैद्यकीय देयके,व इतर देयके
 • वरीष्ठ कार्यालयास लेखा विषयक माहिती सादर करणे व इतर अनुषंगीक कामे

कार्यासन क्रमांक:

9

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री.पी.पी.गजभिये, कार्यालय अधिक्षक

श्री.एस.ए.गोळे, कनिष्ठ लिपीक

विषय:

 • सहसंचालक,तंत्रशिक्षण व न्यायालयीन अधिकारी यांचे सूचनेनुसार व मार्गदर्शनाप्रमाणे विभागीय स्तरावरील सर्व न्यायालयीन कामे करणे तसेच  श्री. रंगारी यांचे अनुपस्थितीत आवक-जावक विभागाची कामे साभांळणे व इतर अनुषंगीक कामे हाताळणे

कार्यासन क्रमांक:

9

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री.पी.पी.गजभिये, कार्यालय अधिक्षक

श्री. एस. आर. रणदिवे, कनिष्ठ लिपीक तथा रोखपाल

विषय:

 • रोख व्यवहार
 • घरबांधनी/संगणक /मोटार सायकल /मोटार कार अग्रीम प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे व इतर अनुषंगीक कामे हाताळणे व शासकीय जयंती व शासकीय कार्यक्रमांची तयारी करणे

कार्यासन क्रमांक:

10

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री.एम.एस. वानखेडे, मुख्य लिपीक

श्री. एम.पी. भगत, वरीष्ठ लिपीक

विषय:

 • न्यायालयीन प्रकरणे

कार्यासन क्रमांक:

11

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

डॉ.सचिन विरसिंग सोलंकी, प्रभारी सहसंचालक

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री.सुनील बी.लंजे, सहायक संचालक (अतांत्रीक)

श्री.आ. न. रंगारी , कनिष्ठ लिपीक

विषय:

 • आवक-जावक